Spørsmål og svar

Hva koster det nye tilbudet?
Tjenesten tilbys i form av et fast abonnement per måned eller per år. I tillegg kommer kostnad for bruk av tjenestene.
Det vil bli gitt rabatter, for eksempel til barnefamilier.
Prisnivået vil bli noe høyere enn hos fastlege, men lavere enn hos mange andre private tilbydere. Hensikten med tilbudet er å sørge for forutsigbar og stabil drift for ansatte og pasienter.
Prisen for en vanlig konsultasjon vil ligge mellom kr 300,- og kr 600,-.

Hva blir annerledes?
Den største forskjellen er at mine pasienter ikke lenger automatisk får dekket egenandeler fra helfo, og at prisene derfor går litt opp. Tjenester som henvisninger, resepter, sykmeldinger og attester vil være likt som før.

Hva med elektroniske tjenester?
Abonnenter vil få tilgang til gode og brukervennlige elektroniske løsninger for kommunikasjon (e-konsultasjon eller e-kontakt), reseptfornyelse og timebestilling.

Hvordan skjer betaling?
Betalingen skjer umiddelbart ved bruk av Vipps. Vi kommer ikke til å ha noen betalingsautomat.

Hvor blir det?
Tilbudet lokaliseres i nye lokaler på Stoa, med samme gode tilgang, fremkommelighet og parkering som i dag.

Hvorfor koster det mer å gå til en helprivat lege?
Fordi staten ikke tar noen av kostnadene til driften, og det er kostbart å drive et legesenter. Det løper kostnader til lønn, husleie, forsikringer og pensjon som må løpende dekkes inn av driftsinntektene. Investeringer som tidligere har blitt gjort, har gått tapt fordi det ikke lenger er et marked for fastlegehjemler.

Hvorfor begynner jeg ikke på Aleris eller DrDropin?
Disse store selskapene er på vei inn i norsk allmennpraksis, men har foreløpig ikke etablert seg i Arendal. Jeg har tro på kontinuitet i pasient/behandler-forholdet, og frykter at dette kan gå tapt med for store enheter.

Får jeg automatisk en annen fastlege?
I teorien, ja. Kommunen plikter å skaffe alle innbyggere en fastlege. Slik fastlegeordningen har utviklet seg de siste årene, kan det være vanskelig i praksis, fordi det ikke er enkelt å rekruttere nye leger inn i ordningen.

Kan jeg bruke både deg og en annen fastlege?
Du står selvsagt fritt til det hvis du ønsker. I praksis er det ofte en stor fordel å forholde seg til en og samme lege over tid, og det er derfor min anbefaling. Men det kan være en ekstra sikkerhet å ha en fastlege i tillegg til mitt tilbud, hvis du ønsker det.

Hva når du ikke er på kontoret?
Jeg og min gode kollega Dr Knut Hernes vil vi dekke opp for hverandre ved fravær, så langt det lar seg gjøre. Trenger dere hjelp fra en av mine kolleger, betaler dere det samme som til meg.

Hva er galt med fastlegeordningen?
Det har ikke lyktes oss leger eller befolkningen å få myndighetene til å forstå hva som må til, og handle, for å bevare en levedyktig fastlegeordning. Årsakene til dette vet jeg ikke.

© 2023 stetoskopet.no